Aktualności

O Czasopiśmie

Podstawowe informacje dotyczące czasopisma

Czasopismo ma być forum, na którym publikowane będą wyniki badań związanych z problematyką grunwaldzką, tak w wymiarze historycznym (bitwa 15 lipca jako wydarzenie), jak i kulturowym (pamięć o bitwie, narracja o niej, historical reenactment); możliwe będzie także publikowanie tekstów luźniej związanych z dwiema poprzednimi płaszczyznami, o ile ich przedstawienie na łamach czasopisma będzie zasadne z uwagi na wartość komparatystyczną w stosunku do problematyki grunwaldzkiej.

ISSN 4229–6332

Działy i ich kierownicy:

historia: Jan Gancewski

archeologia: Piotr A. Nowakowski

tradycja grunwaldzka: Szymon Drej 

historical reenactment: Patryk Kozłowski 

recenzje i omówienia: wspólne kierownictwo

Rada naukowa

prof. dr Sven Ekdahl (historia)

prof. dr hab. Andrzej Nowakowski (bronioznawstwo)

prof. dr hab. Jan Szymczak (historia)

prof. dr. hab. Tadeusz Trajdos (historia)

dr hab. Jan Gancewski (historia)

Redakcja

Redaktor naczelny: Szymon Drej

z-ca redaktora: Patryk Kozłowski

redaktor prowadzący / sekretarz: Piotr A. Nowakowski

redakcja: Sylwia Skiendziul, Joanna Śliczyńska

Instrukcja wydawnicza

Treść instrukcji (kliknij)

Zasady dla autorów

Zasady przygotowania prac naukowych do czasopisma
„Nowe Studia Grunwaldzkie”

Czasopismo „Nowe Studia Grunwaldzkie” składa się z działów: ARTYKUŁY I ROZPRAWY, DOKUMENTY I MATERIAŁY, PROBLEMY I DYSKUSJE, POLEMIKI, RECENZJE I OMÓWIENIA, BIBLIOGRAFIE, KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA, LISTY DO REDAKCJI.

Wymogi edytorskie

1. Autor dostarcza do Redakcji czasopisma:
– pracę na nośniku elektronicznym plikiem tekstowym: tekst z przypisami lub tożsamy pocztą elektroniczną na wskazany adres redakcji MSH. Wydruk powinien być wykonany na papierze formatu A-4, zadrukowanym jednostronnie: preferowany edytor tekstu Word, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5. Przypisy: czcionka 10. Marginesy każdej kartki wydruku powinny mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Objętość artykułów i rozpraw nie powinna przekraczać 30 stron znormalizowanego wydruku (30 wierszy po około 60 znaków), recenzji i omówień do 5 stron.
– na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wydruku autor podaje imię i nazwisko oraz instytucję naukową, którą reprezentuje (afiliację),
– abstrakt (w języku polskim i angielskim) zawierający nazwisko i imię autora (-ów), tytuł artykułu, słowa kluczowe oraz streszczenie artykułu. Abstrakt powinien zawierać od 150 do 300 słów.
– na końcu każdego wydania rocznika zostaną zamieszczone krótkie notki o autorach
(z afiliacjami, adresem do kontaktu, numerem telefonu) – objętość do jednego akapitu,
do 300 znaków; autorzy zobowiązani są dostarczyć notkę w formie elektronicznej.
do redakcji wraz z tekstem po recenzjach.

1.1. Redakcja „Nowych Studiów Grunwaldzkich” przyjmuje do druku jedynie teksty dotychczas nigdzie nie publikowane. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

2. W tekstach zasadniczych stosujemy ogólnie przyjęte skróty (np. itd., m. in.), a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek), inne zaś – w miarę potrzeby.

2.1 W recenzji najpierw podajemy pełne imię i nazwisko autora recenzowanej pracy, a następnie tytuł, podtytuł; w pracy zbiorowej – imię i nazwisko redaktora; w pracy wielotomowej – liczbę tomów (części); następnie podajemy nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, liczbę stron, ilustracji, map. Imię i nazwisko autora recenzji zapisujemy z prawej strony na końcu tekstu.
3. Numery przypisów należy umieszczać na dole strony, stosując numerację ciągłą. Numery przypisów wpisujemy we frakcji górnej przed kropką kończącą zdanie. Odnośniki do przypisów w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem, gdy kończy je skrót: w. – wiek lub r. – rok), albo przed przecinkiem wewnątrz zdania). W przypisach stosujemy skróty jak pkt. 2; dopuszczalne są inne skróty, przyjęte w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem ich znaczenia przy pierwszych przypadku zastosowania. Tytuły czasopism i serii wydawniczych ujmujemy w cudzysłów; po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy po przecinku – w: (bez nawiasów kwadratowych). Tomy, roczniki, zeszyty, numery i części periodyków i innych publikacji podajemy cyframi arabskimi.
3.1. Opis publikacji zwartej (książki) powinien zawierać następujące elementy: inicjał imienia, nazwisko (-a) autora (-ów) bez spacji, tytuł dzieła, podtytuł (oddzielony kropką), miejsce i rok wydania, wykaz cytowanych stron. Tytuł dzieła zaznaczamy kursywą – bez cudzysłowów.
3.2. W przypisach stosujemy oznaczenia łacińskie, zatem przypis, który bezpośrednio się powtarza, powinien być zapisany tak: ibidem, s. … lub tylko ibidem. Dzieło wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, op. cit., s … Jeżeli w jednym przypisie następują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzieła (i następnych) zamiast inicjału imienia i nazwiska autora piszemy: idem, tytuł lub skrót tytułu, s. … .
3.3. Brak miejsca lub brak roku wydania książki cytowanej oznacza się skrótem [b.m.], [b.r.], [b.m.r.], w nawiasie kwadratowym

4. Podpisy pod materiałem ilustracyjnym (ryciny, wykresy, fotografie) umieszczamy pod rysunkiem, stosując numerację ciągłą (Ryc. 1.) i tytułem. Należy również podać źródło pochodzenia zamieszczonego materiału. Materiał ilustracyjny należy dołączyć w postaci osobnych plików zapisanych w formacie „jpg” lub „pdf” (rozdzielczość co najmniej 300 dpi).

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w wersji on-line tekstów publikowanych w czasopiśmie.

6. Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek oraz niedopuszczenia publikacji artykułu w przypadku stwierdzenia plagiatu.

7. Redakcja czasopisma przyjmuje zamówienia na reklamy, które mogą być umieszczane na dodatkowych kartach sąsiadujących z trzecią stroną okładki.

Kontakt

muzeum_logoMuzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Stębark 1

14-107 Gierzwałd

redakcja@nowestudiagrunwaldzkie.pl

redakcja@muzeumgrunwald.pl