Aktualności

O Czasopiśmie

Podstawowe informacje dotyczące czasopisma

Czasopismo ma być forum, na którym publikowane będą wyniki badań związanych z problematyką grunwaldzką, tak w wymiarze historycznym (bitwa 15 lipca jako wydarzenie), jak i kulturowym (pamięć o bitwie, narracja o niej, historical reenactment); możliwe będzie także publikowanie tekstów luźniej związanych z dwiema poprzednimi płaszczyznami, o ile ich przedstawienie na łamach czasopisma będzie zasadne z uwagi na wartość komparatystyczną w stosunku do problematyki grunwaldzkiej.

ISSN 4229–6332

Działy i ich kierownicy:

historia: Jan Gancewski

archeologia: Piotr A. Nowakowski

tradycja grunwaldzka: Szymon Drej 

historical reenactment: Patryk Kozłowski 

recenzje i omówienia: wspólne kierownictwo

Rada naukowa

Rada naukowa

Przewodniczący:

dr hab. Jan Gancewski

Członkowie:

prof. dr hab. Udo Arnold

prof. dr hab. Alfredas Bumblauskas

prof. dr hab. Sven Ekdahl

prof. dr hab. Jan Szymczak

prof. dr hab. Tadeusz Trajdos

dr hab. Marek Radoch

Redakcja

Redaktor naczelny: Szymon Drej

z-ca redaktora: Patryk Kozłowski

sekretarz redakcji: Jarosław Malecki

redakcja: Sylwia SkiendziulJoanna Śliczyńska

korekta: Szymon Drej, Ewelina Miksa

Instrukcja wydawnicza

Treść instrukcji (kliknij)

Zasady dla autorów

Zasady przygotowania prac naukowych do czasopisma
„Nowe Studia Grunwaldzkie”

Czasopismo „Nowe Studia Grunwaldzkie” składa się z działów: ARTYKUŁY I ROZPRAWY, DOKUMENTY I MATERIAŁY, PROBLEMY I DYSKUSJE, POLEMIKI, RECENZJE I OMÓWIENIA, BIBLIOGRAFIE, KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA, LISTY DO REDAKCJI.

Wymogi edytorskie

1. Autor dostarcza do Redakcji czasopisma:
– pracę na nośniku elektronicznym plikiem tekstowym: tekst z przypisami lub tożsamy pocztą elektroniczną na wskazany adres redakcji MSH. Wydruk powinien być wykonany na papierze formatu A-4, zadrukowanym jednostronnie: preferowany edytor tekstu Word, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5. Przypisy: czcionka 10. Marginesy każdej kartki wydruku powinny mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Objętość artykułów i rozpraw nie powinna przekraczać 30 stron znormalizowanego wydruku (30 wierszy po około 60 znaków), recenzji i omówień do 5 stron.
– na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wydruku autor podaje imię i nazwisko oraz instytucję naukową, którą reprezentuje (afiliację),
– abstrakt (w języku polskim i angielskim) zawierający nazwisko i imię autora (-ów), tytuł artykułu, słowa kluczowe oraz streszczenie artykułu. Abstrakt powinien zawierać od 150 do 300 słów.
– na końcu każdego wydania rocznika zostaną zamieszczone krótkie notki o autorach
(z afiliacjami, adresem do kontaktu, numerem telefonu) – objętość do jednego akapitu,
do 300 znaków; autorzy zobowiązani są dostarczyć notkę w formie elektronicznej.
do redakcji wraz z tekstem po recenzjach.

1.1. Redakcja „Nowych Studiów Grunwaldzkich” przyjmuje do druku jedynie teksty dotychczas nigdzie nie publikowane. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

2. W tekstach zasadniczych stosujemy ogólnie przyjęte skróty (np. itd., m. in.), a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek), inne zaś – w miarę potrzeby.

2.1 W recenzji najpierw podajemy pełne imię i nazwisko autora recenzowanej pracy, a następnie tytuł, podtytuł; w pracy zbiorowej – imię i nazwisko redaktora; w pracy wielotomowej – liczbę tomów (części); następnie podajemy nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, liczbę stron, ilustracji, map. Imię i nazwisko autora recenzji zapisujemy z prawej strony na końcu tekstu.
3. Numery przypisów należy umieszczać na dole strony, stosując numerację ciągłą. Numery przypisów wpisujemy we frakcji górnej przed kropką kończącą zdanie. Odnośniki do przypisów w tekście powinny być umieszczone przed kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem, gdy kończy je skrót: w. – wiek lub r. – rok), albo przed przecinkiem wewnątrz zdania). W przypisach stosujemy skróty jak pkt. 2; dopuszczalne są inne skróty, przyjęte w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem ich znaczenia przy pierwszych przypadku zastosowania. Tytuły czasopism i serii wydawniczych ujmujemy w cudzysłów; po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy po przecinku – w: (bez nawiasów kwadratowych). Tomy, roczniki, zeszyty, numery i części periodyków i innych publikacji podajemy cyframi arabskimi.
3.1. Opis publikacji zwartej (książki) powinien zawierać następujące elementy: inicjał imienia, nazwisko (-a) autora (-ów) bez spacji, tytuł dzieła, podtytuł (oddzielony kropką), miejsce i rok wydania, wykaz cytowanych stron. Tytuł dzieła zaznaczamy kursywą – bez cudzysłowów.
3.2. W przypisach stosujemy oznaczenia łacińskie, zatem przypis, który bezpośrednio się powtarza, powinien być zapisany tak: ibidem, s. … lub tylko ibidem. Dzieło wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, op. cit., s … Jeżeli w jednym przypisie następują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzieła (i następnych) zamiast inicjału imienia i nazwiska autora piszemy: idem, tytuł lub skrót tytułu, s. … .
3.3. Brak miejsca lub brak roku wydania książki cytowanej oznacza się skrótem [b.m.], [b.r.], [b.m.r.], w nawiasie kwadratowym

4. Podpisy pod materiałem ilustracyjnym (ryciny, wykresy, fotografie) umieszczamy pod rysunkiem, stosując numerację ciągłą (Ryc. 1.) i tytułem. Należy również podać źródło pochodzenia zamieszczonego materiału. Materiał ilustracyjny należy dołączyć w postaci osobnych plików zapisanych w formacie „jpg” lub „pdf” (rozdzielczość co najmniej 300 dpi).

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w wersji on-line tekstów publikowanych w czasopiśmie.

6. Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek oraz niedopuszczenia publikacji artykułu w przypadku stwierdzenia plagiatu.

7. Redakcja czasopisma przyjmuje zamówienia na reklamy, które mogą być umieszczane na dodatkowych kartach sąsiadujących z trzecią stroną okładki.

Kontakt

muzeum_logoMuzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Stębark 1

14-107 Gierzwałd

redakcja@nowestudiagrunwaldzkie.pl

redakcja@muzeumgrunwald.pl